Reklamační řád

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady, záruční doba.

1. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (fakturou), zejména že je bez vad.

2. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

3. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

6. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím.

7. Záruční doba je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Delší záruční dobu může prodávající poskytnout prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu.

8. V záručním listě prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky plynoucí z prodloužené záruky.

9. Prodloužená záruka se může týkat i jen některé součástky zboží, což musí být v záručním listě uvedeno.

10. Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.

Postup reklamace

1. Přijmutí balíčku reklamačním oddělením na adrese Comander s.r.o., Sokolská 30, 436 01 Litvínov - Šumná.

2. Posouzení oprávněnosti reklamace a celková vizuální kontrola reklamovaného předmětu naším technikem.

3. Zapsání do reklamačního protokolu všech nezbytných údajů z přiložených dokladů (faktura, průvodní dopis, ...)

4. Oprava, popřípadě výměna nebo čekání na náhradní díl. V krajním případě vystavení dobropisu.

5. Odeslání reklamace zpět k zákazníkovi.

Reklamační technik: +420 723 252 253