Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:

Jméno a příjmení:                             

Adresa:                                             

Telefon a e­mail:                               

Prodávající:

Comander s.r.o., Tržní 449, 436 01 Litvínov, IČ: 28677315, DIČ: CZ28677315
(pouze fakturační adresa – na tuto adresu nezasílat zboží)

Dne                       jsem prostřednictvím vašeho e­shopu www.comander.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu.

číslo daňového dokladu (faktury):            

Toto zboží jsem převzal(a) dne:          

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno na faktuře ANO / NE *(nehodící se škrtněte)

* (ANO = nevypisujte jednotlivé zboží, NE = uveďte zboží, které chcete vrátit)

druh zboží:

značka zboží:


V případě, že se jedná o více kusů, uveďte počet kusů, který vracíte.

Zboží vám zasílám zpět a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši                         Kč,  ve  prospěch  mého  bankovního  účtu  č.                                                      ,  nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží.

 

 

Místo                                        , dne

 

 

 

____________________

(vlastnoruční podpis)

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu